فرزکاری در هات تپ

۰٫۰ ۰۰ فرزکاری عملیاتی است که از آن استفاده ی فراوانی در صنعت می شود. فرزکاری با استفاده از دستگاه فرزکاری انجام می شود. تیغه های این دستگاه قادرند سطوح مختلف را پردازش کنند. از این پردازش برای ساخت قطعات مختلف اتصالات در هات تپ استفاده می شود. هات تپ یا کارگرم عملیاتی است که […]

مشاهده مطلب