۳ راهبرد افزایش بهره وری در هات تپ

۵٫۰ ۰۱  هات تپ در ماهیت بهره ورانه آن است. پیش از ابداع فن آوری هات تپ و در زمانی که انشعاب گیری به شیوه سنتی انجام می گرفت، فرایند سیر زمانی بسیار طولانی مدتی را پیدا می کرد. مجری عملیات ناچار بود نه تنها خط لوله و جریان سیال درون آن را متوقف کند، […]

مشاهده مطلب

هات تپ و فرایندهای کار گرم

۰٫۰ ۰۰ کار گرم هات تپ همچون سایر فرایندهای Hot Working نیازمند تهیه و تدارک برخی تحهیزات و الزامات است و بدون تهیه آن ها مجاز به انجام عملیات نخواهیم بود. در کار گرم به خاطر تولید حرارت، جرقه و اشتعال امکان بروز آسیب های محیطی بالاست. وجود هر گونه ماده یا ابزار و تجهیزات […]

مشاهده مطلب