پیشگام صنعت ابزار - هات تپ


انجام عملیات Hot Tap & Line Stop

مجری پروژه: شرکت پیشگام صنعت ابزار

بیرون آوردن پیگ هوشمند از خط لوله نفتا

محل: بین پالایشگاه اصفهان و پتروشیمی اراک

خاکبرداری و ارسال تجهیزات به محل

نصب و جوشکاری Split Tee 8”x8” #900

نصب ساندویچ ولوهای 8” #900، تست فشار

نصب اتصالات 2” و آماده سازی دستگاه هات تپ

انجام موفقیت آمیز عملیات هات تپ

تجهیز دستگاه استاپل و نصب جک روی ولو

انجام عملیات انسداد و برش لوله 8”

استخراج پیگ از لوله و نصب مجدد لوله

نصب مجدد لوله و جوشکاری آن روی خط

جاگذاری کوپن ها، برداشتن ساندویچ ولوها

ارائه خدمات خطوط لوله در محل

مجری عملیات هات تپ و استاپل

هات تپ