میدان های نفتی و گازی

۲٫۰ ۰۱ معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت در مراسم امضای یادداشت تفاهم گفت: یکی از تدابیر شرکت ملی نفت توسعه فعالیت های شرکت های نفتی ایرانی که در این چارچوب ارزیابی کیفی از شرکت های فعال ایرانی در این زمینه صورت گرفت و از میان آنها ده شرکت موفق به دریافت مجوز برای […]

مشاهده مطلب