کاربرد رنگ ها در مبحث ایمنی و HSE

۵٫۰ ۰۱ کاربرد رنگ ها در مبحث ایمنی و HSE  با استفاده از حساسیت چشم های انسان و موضوع روانشناسی رنگ انجام می شود. کاربرد رنگ در این مبحث موجب می شود ایمنی افراد در حین استفاده از ابزارآلات و ماشین آلات و همچنین ایمنی عملیاتی ارتقاء یابد. تمامی صنایعی که باید پروژه ها و […]

مشاهده مطلب