الزامات کار گرم هات تپ

کار گرم هات تپ همچون سایر فرایندهای Hot Working نیازمند تهیه و تدارک برخی تحهیزات و الزامات است و بدون تهیه آن ها مجاز به انجام عملیات نخواهیم بود. در کار گرم به خاطر تولید حرارت، جرقه و اشتعال امکان بروز آسیب های محیطی بالاست. وجود هر گونه ماده یا ابزار و تجهیزات مستعد احتراق در مجاورت کار گرم می تواند آسیب هایی مشهود را متوجه افراد و تأسیساتی کند که در محیط مشهول کار هستند. هات تپ نیز از این قاعده مستثنی نیست و چه بسا یکی از دشوارترین و پر ریسک ترین انواع عملیات کار گرم محسوب می شود. از این رو به کار گماردن نیروی انسانی آموزش دیده به همراه تحهیزات و ابزارها و الزامات ایمن و مطمئن از پیش شرط های انجام کار گرم hot tap است.

آسیب های ناشی از کار گرم متوجه چه می شوند؟

کار گرم هات تپ با وجود تسریع فرایندها و افزایش بهره وری عملیات انشعاب گیری از خطوط لوله، دارای خساسیت هایی نیز هست که اغلب آن ها ناشی از ماهیت هر گونه کار گرم است. بررسی ها و هماهنگی های لازم برای انجام یک کار گرم نظیر هات تپ جزو ضروریات عملیات محصوب می شود. در این راستا، در گام اول باید هماهنگی های مربوطه با مسئول محوطه شرکت کارفرما انجام شود. مسئول محوطه کسی است که فرایندهای برنامه ریزی واحد صنعتی را به لحاظ اجرایی مدیریت و پایش و اجرایی می کند. از این رو او بهترین مرجع برای بررسی شرایط انجام عملیات کار گرم هات تپ است.

مسئول محوطه که زیر نظر واحد برنامه ریزی مجتمع کار می کند اشرافی کامل و دقیق نسبت به شرایط کاری خط و مجموعه خاوهد داشت. او نسبت به فشار کاری خطوط لوله، سیال های جاری در آن، فرایندهای موازی ای که در مجتمع انجام می شود و نیروهای انسانی مشغول در محیط کار دارد. بنابراین بهترین گام در اجرای هات تپ هماهنگی با مسئول محوطه است. هماهنگی با او در موارد زیر دارای الزام و مزیت است و می تواند عملیات hot tap operation شما را مصون نگاه دارد:

در خصوص زمان انجام کار گرم باید هماهنگی های لازم پیشاپیش انجام شده باشد. مسئول محوطه باید شرایط اجرایی کار را فراهم کند تا در حین کار هیچ گونه کاستی متوجه عملیات هات تپ نشود. خصوصاً فراهم کردن ابزارها و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای کار گرم، دست کم آن دسته از تجهیزات که بر عهده کارفرما می باشد باید پیشاپیش توسط کارفرما تهیه شه باشد وظیفه تهیه آن ها با مسئول محوطه خواهد بود.

باید هماهنگی های لازم در خصوص فرایندها نیز با ایشان گرفته شود. برای مثال در زمانی که اتصال اسپلیت تی یا هر اتصال دیگر روی لوله جوشکاری میب شود نیازمند کسب اجازه کتبی از مسئول محوطه هستیم. پیش از دریافت این محوز اجازه انجام هیچ گونه کاری را در محیط نخواهیم داشت.

کار گرم هات تپ

هات تپ

مسئولیت تهیه ابزارهای قرارگیری نیروی کار برای انجام عملیات هات تپ نیز بر عهده مسئول محوطه خواهد بود. برای مثال برای کار در ارتفاع باید داربست بندی انجام شده باشد، یا سیستم اسکافولدینگ به طرزی مناسب نصب شده باشد. این مهم هماهنگی های پیشین مجری هات تپ و مسئول محوطه را می طلبد. اگر بر اساس توافقات، مجری هات تپ خود مسئول نصب این ابزارها باشد، طبیعتاً باید هماهنگی ها جهت نقل و انتقال ابزارها به محل صورت گیرد و محیط کار کاملاً ایمن شود تا داربست بندی یا اسکافولدینگ انجام شود. اگر نیاز به حفاری است نیز همین شرایط صادق است. در هر صورت انجام انجام این دست هماهنگی ها ضروری است. اگر کار حفاری یا داربست بندی توسط کارفرما انجام می شود مجری هات تپ ملزم است آن را تست و بازرسی کند تا در حین کار دچار آسیب و خطری نشود.

هماهنگی در خصوص امکان یا عدم امکان تردد وسایل نقلیه در حین کار گرم هات تپ نیز بر عهده مسئول محوطه است. مجری هات تپ باید حساسیت شرایط کاری هات تپ را سنجیده و بر اساس آن در خصوص تردد وسایل نقلیه و حتی افراد معمولی در محاورت محل اجرای عملیات توصیه های لامز به مسئول محوطه را بنماید.

انجام هماهنگی های لازم جهت تعیهی شرایط فنی هات تپ نیز از طریق همکاری و هماهنگی مسئول محوطه و اجرا کننده عملیات هات تپ حاصل خواهد شد. در این خصوص می بایست در ابتدا الزامات کار سنجیده شود. برای مصال اگر نیاز به افت فشار سیال، یا بر عکس افزایش فشار آن باشد، می بایست هماهنگی های لازم با مجری هات تپ انجام شود تا ایرادی متوجه مجموعه و کار نشود. یا در صورتی که نیاز به عملیات اجرایی hot tap در محیط هایی باشد که تردد در آن نیازمند برخی فاکتورها و ازامات ایمنی است، در این خصوص نیز باید ترتیبات لازم اتخاذ شود. برای مثال تصور کنید عملیات در محلی انجام می شود که مملو از مواد شیمیایی مضر و خطرناک برای سلامتی و ایمنی نیروی کار است. در چنین شرایط مجری عملیات هات تپ باید حتما هماهنگی ها از پیش را انجام داده باشد. بر اساس این هماهنگی ها الزامات مورد نیاز نظیر ماسک و کپسول اکسیژن و مواردی از این دست که در واقع الزمات ورود به محوطه مذکور می باشند تهیه می شوند و اخذ مجوز جهت ورود به محوطه و انجام کار مشروط به استفاده از این تجهیزات می شود.

برنامه ریزی و هماهنگی جزو ارکان عملیات هات تپ به شمار می رود. چه بسا این عدم هماهنگی ها هزینه های مالی و جانی و جبران ناپذیر به یک مجموعه وارد کند. هر کدام از فرایندهای مربوط به عملیات هات تپ دارای خطات بالقوه ای هستند که می توانند آسان زیانباری داشته باشند. اصولا ماهیت کار گرم بر همین روال است و hottapping نیز با توجه به این که روی خطوط لوله زنده حاوی سیال انجام می شود از این حیث اهمیتی به مراتب بیشتر را دارا می باشد. بنابراین به جاست که در این خصوص ترتیبات لازم اتخاذ شود.

برش گرم هات تپ

عملیات کار گرم هات تپ


ارسال دیدگاه