کلمپ نشت بند

کلمپ از جمله تجهیزات زیر آبی محسوب می شود که برای تعمیرات در خطوط لوله از آن استفاده می شود. از کلمپ (Clamp) و اتصالاتی نظیر آن زمانی استفاده می شود که یک خط لوله بنا به هر دلیلی دچار آسیب و نشتی شده است. برای رفع نشتی خطوط لوله ای که در سطح آب قرار دارند راهکارهای متنوعی وجود دارد و البته می توان از همگی آن ها برای رفع نشتی در اعماق آب نیز استفاده کرد، اما باید توجه داشت که برای ارتقای سطح بهره وری فرایندهای تعمیراتی معمولاً از بهترین و به صرفه ترین، و در عین حال مطمئن ترین استفاده می شود. برای مثال تصور کنید که یک خط لوله حاوی سیال در عمق آب دچار نشتی و برون رفت سیال شده است. بدیهی است که در این شرایط روش های متنوعی وجود دارد تا نشتی ایجاد شده رفع گردد. یکی از این روش ها استفاده از عملیات انسداد خط لوله به روش استاپل است. به عبارتی دیگر می توان روی خطوط لوله چند عملیات هات تپ انجام داد و با ایجاد خط by pass ضمن انجام فرایندهای جاری و رفع نشتی خط لوله، جریان سیال درون لوله را نیز حفظ کرد. در چنین شرایطی دیگر نیازی به کلمپ و اتصالاتی نظیر آن نیز حس نمی شود.

کلمپ CLAMP

کلمپ نشت بند

اما باید توجه داشت که چنان که اشاره شد، همواره بهترین روش عبارت است از به صرفه ترین روش. تیم های مهندسی و طراحی ابتدا به ساکن باید ضمن مطالعات گروهی بهترین و کارآمدترین روش را برای انجام عملیاتی نظیر رفع نشتی در عمق آب انتخاب کنند. استفاده از کلمپ های نشت بند یکی از راه حل های رفع مساله است و در این خصوص می بایست تمامی روش های بدیل را نیز مطالعه کرد. مزایایی که استفاده از کلمپ در مقایسه با روش هایی نظیر هات تپ و استاپل دارد را می توان به شرح زیر برشمرد:

  • کلمپ یک اتصال دو تکه استوانه ای است که از دو طرف لوله به آن بسته شده و کل قطر خارجی آن را پوشش می دهد. این اتصالات یعنی کلمپ ها به صورت مکانیکی روی لوله نصب می شوند و از این رو نیاز به عملیات هایی نظیر جوشکاری ندارند. از این رو فرایند نصب آن روی خط لوله در مقایسه با اتصالات جوشی بسیار راحت تر است. باید اشاره شود که بسیاری از کلمپ ها با وجود کارکرد خود، معمولاً از یک طرف به هم متصل ساخته شده اند و با استفاده از قابلیت نوسانی خود می توانند به صورت تاشو یا نعل اسبی به محیط لوله وارد شوند و روی آن پیچ و مهره شوند. این امر بر ضریب استحکام و قدرت آب بندی شان می افزاید و به این ترتیب کیفیت فرایند نشتی گیری به مراتب بالاتر خواهد رفت.
  • کل فرایند نشتی گیری با استفاده از کلمپ عبارت خواهد بود از تمیزکاری سطح لوله در ناحیه آسیب دیده، و پس از آن نصب کلمپ روی آن. اگر فرایند نصب کلمپ را با استاپل مقایسه کنیم می توانیم به تفاوت در فرایند نشتی گیری توسط هر کدام از این فن آوری ها پی ببریم و دریابیم که با استفاده از کلمپ تا چه اندازه می توان بر سرعت انجام فرایند نشتی گیری افزود. برای نصب کلمپ روی خط لوله کافی است که ابتدا یک تست فشار روی آن انجام گیرد و سپس روی لوله نصب و پیچ و مهره شود. اما با استفاده از روش استاپل باید ابتدا چند عملیات هات تپ روی خط لوله انجام گیرد، سپس یک خط by pass روی خط لوله نصب شود تا عملیات انسداد باعث وقفه در فرایندهای جاری نشود، و سپس و در نهایت کار است که می توان با استفاده از عملیات استاپل یا مسدود سازی خط، بخش آسیب شده را از سازز و کار فرایند خارج کرد و عملیات تعمیراتی را روی آن انجام داد. مجموع این عملیات ها فرایندهای جوشکاری زیر آب، ساخت اتصالات و آماده سازی های لازم، تست های فشار مقتضی روی دستگاه هات تپ و دستگاه استاپل و مواردی از این قبیل را شامل می شود.
کلمپ نشت بند LEAK REPAIR CLAMP

کلمپ به منظور نشتی بندی خطوط لوله

این در حالی است که برای نصب کلمپ و نشتی گیری از خط لوله با استفاده از کلمپ ها نیازی به هیچ یک از فرایندهای ذکر شده نیست و می توان به سادگی فرایند را ظرف مدت زمانی کوتاه به انجام رساند.

  • از آن جا که نشتی گیری در عمق آب انجام می شود باید متوجه هزینه ها، و مهم تر از آن ضریب ریسکی که در نتیجه غواصی در زیر آب متوجه فرایند می شوند نیز بود. فرایندهای تعمیراتی خطوط لوله در زیر آب نیازمند به کارگیری نیروی کار غواص و در رعین حال آشنا به الزامات فنی فرایندهایی خواهد بود که می بایست انجام دهند. در این خصوص با توجه به سادگی فرایند نشتی گیری با استفاده از کلمپ، بدیهی است که این فرایند ضریب ایمنی و اطمینان بالاتری خواهد داشت.

البته با وجود این مزایا باید نسبت به محدودیت های استفاده از تجهیزاتی نظیر کلمپ در مقایسه با فن اوری هایی نظیر استاپل نیز آگاه بود. برای مثال کلمپ نشت بند (Leak Repair Clamp) یک اتصال خارجی است که روی لوله نصب می شود و فقط قابلیت نشتی گیری به صورت موضعی را خواهد داشت در حالی که برای عملیات هایی نظیر نصب تجهیزات و اتصالات جدید روی خط لوله کلمپ کاربردی نخواهد داشت. دیگر آن که در استاپل روی خط لوله تعمیرات لازم انجام می شود و چه بسا بخش آسیب دیده جدا شده و یک لوله جدید جایگرین آن شود، اما کلمپ فاقد چنین ویژگی هایی هایی است. تنها کاربرد کلمپ ها در نصب خارجی روی لوله به منظور رفع نشتی خواهد بود. از این رو تیم های مطالعاتی و تحقیق و توسعه باید مطالعات و طرح و برنامه های کافی و جامع برای استفاده از هر گونه اتصال یا انجام هر نوع از فرایند روی خط لوله را انجام دهند. تنها در صورتی از کلمپ استفاده خواهد شد که پی ببریم کلمپ بهترین و مطمئن ترین ابزار برای انجام فرایند مد نظر ما است.


ارسال دیدگاه